Цей Статут є новою редакцією Статуту комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 5 «Веселі зайчата», затвердженого рішенням сесії Марганецької міської ради від 25.09.2009 р. № 1203-46/V.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №5

“Веселі зайчата”, є дошкільним навчальним закладом комбінованого типу, комунальної форми власності, входить до Дитячого дошкільного об'єднання згідно рішення виконавчого комітету Марганецькоїх міської ради від 13.09.1996 р. № 380 «Про створення дитячого дошкільного об’єднання», відділу освіти виконкому Марганецької міської ради.

Скорочена назва – КДНЗКТ № 5 «Веселі зайчата».

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу:

53406 Дніпропетровська обл. м. Марганець вул. Щаслива, 12 телефон: (05665)58-5-06

1.3. Засновник дошкільного закладу – Марганецька міська рада.

Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає у користування необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України,

Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп

встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права

громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних

завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і

державою за: реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту"; забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними

особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.11. Дошкільний заклад має право здійснювати обробку персональних даних,

що містяться в зареєстрованих базах даних відповідно до чинного законодавства України.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1.Заклад розрахований на 75 місць.

Щорічна комплектація груп затверджується наказом по ДДО.

2.2.Групи комплектуються за віковими (одновікові) ознаками:

Група раннього віку – 1 (з 2 до 3 років);

Групи дошкільного віку – 3 (з 3 до 6 років);

Група короткотривалого перебування-1(з 3 до 6 років);

Різновікова група при ЗОШ №5-1(з 3 до 6 років).

2.3. Дошкільний навчальний заклад має групи з короткотривалим утриманням (прогулянкові), чергові групи.

2.4. Планова наповнюваність груп дітьми становить:

у групі раннього віку – 15 дітей;

у дошкільних групах – 20 дітей;

різновікова група – 20 дітей.

2.5. В дошкільному закладі функціонує логопедичний пункт.

2.6. Направлення в дошкільний заклад видає ДДО, згідно електронної черги.

Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно надати:

- медичну довідку про стан здоров`я дитини;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення,

- свідоцтво про народження дитини;

- заяву;

- документи для встановлення батьківської плати.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі хвороби, карантину, санаторні лікування, на час відпустки батьків, у літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків (або осіб, що їх замінюють), на підставі медичного висновку про стан здоров`я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі, у разі несплати без поважних причин за харчування протягом 2-х місяців.

Термін письмового повідомлення батьків, або осіб, що їх замінюють про відрахування дитини, становить 14 днів.

2.9. Діти, які перебувають у дошкільному навчальному закладі в прогулянковій групі, або короткотривало, охоплені соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік дошкільного навчального закладу.

2.10. Групи для дітей , які відвідують заклад на умовах повного дня можуть бути доукомплектовані дітьми, які відвідують заклад на умовах короткотривалого перебування у разі недостатньої кількості дітей у групах.

2.11. В закладі функціонує логопедичний пункт (пункти) для дітей з порушеннями мови, безпосередня кількість яких щорічно встановлюється мережею груп на поточний навчальний рік. Логопедичний пункт діє на підставі Положення, затвердженого рішенням виконкому міської ради.

2.12. Дошкільний заклад може комплектувати інклюзивні групи (групу), надавати право доступу до навчально-виховного процесу асистенту дитини з особливими освітніми потребами (незалежно від нозології).

Рішення про утворення інклюзивної групи (груп) у дошкільному навчальному закладі приймається за погодженням дошкільного закладу з дитячим дошкільним об’єднанням на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, або особи, яка їх замінює.

До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додаються: медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження, висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» або копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (виданого лікарсько-консультативною комісією), копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п`ятиденним робочим тижнем потягом 12

годин. Вихідні дні – субота, неділя та святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу з 6.00 до 18.00.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: всі групи працюють з 6.00 до 18.00.

3.4. За бажанням батьків або осіб, які їх заміняють, у закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення, схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу, погоджується з директором дитячого дошкільного об’єднання та затверджується начальником відділу освіти.

4.3. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.4. Навчально – виховний процес у дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується через програми, що затверджені Міністерством освіти і науки України, забезпечує наступність між дошкільною освітою та початковою ланкою загальної середньої освіти.

4.5. У навчально – виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей ( художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова дослідницька), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги.

4.6. З метою виявлення дітей з особливими освітніми потребами у закладі створюється психолого-медико педагогічний консиліум.

4.7. Дошкільний навчальний заклад може надавати додаткові платні освітні послуги, на основі угоди між батьками, або особами які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН України разом з МОЗ України.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. У дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разове харчування, згідно з циклічним меню, розробленим технологом з харчування дитячого дошкільного об'єднання.

5.2. Забезпечення продуктами харчування відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм здійснюється централізовано дитячим дошкільним об`єднанням.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного закладу.

5.4. Контроль за організацією харчування дітей здійснює комісія громадського контролю до складу якою входять батьки.

5.5. Діти, які відвідують групу короткотривалого перебування не харчуються.

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється старшою медичною сестрою, яка входить до штату дошкільного навчального закладу та закладами охорони здоров`я.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов`язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров`я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступник керівника, педагогічні працівники (вихователі, музичний керівник, фізичний керівник, логопед, психолог), медичний працівник, помічники вихователів, батьки, або особи, що їх замінюють.

7.2. За успіхи в роботі встановлюють такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти, подяки, грошові винагороди.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров`я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров`ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров`ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки, або особи, що їх замінюють, зобов`язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров`я дитини;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу або середню спеціальну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов`язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку

7.7. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації в педагогічних вищих навчальних закладах з виплатою їм стипендії за наявності відповідних фондів, участь у методичних об`єднаннях, нарадах тощо;

- дострокову атестацію на отримання або підвищення відповідної категорії та отримання педагогічного звання;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об`єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об`єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- одержувати гарантований заробіток, затверджений угодою;

- одержувати доплати, у відповідності з якістю та обсягом роботи;

- одержувати премії, установлені в дошкільному закладі у відповідності з діючим законодавством і Положенням про матеріальне заохочення; на установлену і оплачену відпустку у відповідності з КЗпП України.

7.8. Педагогічні працівники зобов`язані:

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови угоди, посадові інструкції;

- виконувати Санітарні правила утримання дітей, інструкції по техніці безпеки, протипожежної безпеки;

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров`ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов`язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- співпрацювати з сім`ями вихованців;

- систематично проходити медичне обстеження;

- берегти майно дошкільного закладу;

- відповідати морально і матеріально за наслідки своєї праці;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу за наказом директора дитячого дошкільного об`єднання, за погодженням з адміністрацією дошкільного закладу.

7.10. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні медичні огляди.

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров`я дитини згідно із законодавством.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов`язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

7.14. Дошкільний навчальний заклад може надавати додаткові платні освітні послуги, на основі угоди між батьками, або особами які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН України разом з МОЗ України.

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним закладом здійснює відділ освіти Марганецького місьвиконкому через дитяче дошкільне об`єднання.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуюча, яка призначається і звільняється з посади за наказом директора дитячого дошкільного об`єднання, за погодженням з відділом освіти Марганецької міської ради.

8.3. Керівник дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичним особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу за погодженням директора дитячого дошкільного об`єднання;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад за погодженням із директором ДДО;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, що їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків;

- є начальником об’єкту цивiльної оборони i органiзовує його роботу у вiдповiдностi до Закону України «Про цивiльну оборону», рiшень уряду i мiсцевих органiв влади;

- встановлює надбавки, доплати, премії працівникам за рахунок і в межах фонду заробітної плати відповідно до порядку визначеного радою дошкільного закладу, за погодженням з профспілковим комітетом.

8.4. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступник, педагогічні працівники, медичний працівник. Головою педагогічної ради є завідуюча. Педагогічна рада дошкільного закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

- Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

8.5. Органом громадського самоврядування закладу є громадська організація «Рада дитячого садка «Веселі зайчата» (надалі – «Організація»). Вищим керівним органом Організації є Збори Організації, які скликаються не рідше одного разу на рік та за необхідністю.

До виключної компетенції Зборів Організації відноситься:

- визначення організаційної структури Організації;

- прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;

- обрання та відкликання Голови Ради Організації, членів Ради Організації

- затвердження символіки та інших реквізитів Організації;

- реалізація права власності в порядку, передбаченому законодавством України;

- заслуховування звітів Голови Ради Організації, Ради Організації;

- прийняття рішення щодо припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності Організації.

8.6. У період між зборами постійно діючим керівним органом є Рада Організації. Рада вирішує все питання поточної діяльності Організації..

8.7. Мета, завдання, форми і методи діяльності організації визначені Статутом громадської організації « Рада дитячого садка «Веселі зайчата»

8.8. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори:

- приймають Статут, зміни, доповнення;

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1.Дошкільний заклад має земельну ділянку, де розміщуються будівлі, спортивні та ігрові майданчики, зони відпочинку.

9.2. Майно дошкільного закладу складають основні фонди (приміщення, обладнання), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі дошкільного закладу.

9.3. Майно дошкільного закладу належить йому за правом повного господарського відання, відповідно до чинного законодавства.

9.4. Дошкільний заклад користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх збереження.

9.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадку, передбаченому чинним законодавством. Збитки, завданні дошкільному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовується відповідно до чинного законодавства.

9.6. Для забезпечення навчально-виховного процесу з дотриманням діючих нормативів база дошкільного навчального закладу крім групових приміщень, включає: музичний зал, логопедичний кабінет, кабінет завідуючої, методичний кабінет, комплекс медичного кабінету.

10.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Фінансово-господарська діяльність здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та позабюджетних коштів закладу, які поступають як добровільні благодійні внески.

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є:

- кошти міського бюджету, що надходять у розмірі, не нижчому від передбаченого нормами фінансування закладів;

- дотації органів місцевої виконавчої влади та місцевого і регіонального самоврядування;

- кошти, одержані від батьків за утримання дітей в дошкільному закладі;

- добровільні грошові внески батьків і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій, окремих громадян, іноземних та фізичних осіб.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням з дитячим дошкільним об`єднанням має право:

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

10.3. Статистична звітність форма 85-К про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

Бухгалтерський облік здійснюється через центральну бухгалтерію дитячого дошкільного об`єднання.

11.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Дошкільний навчальний заклад підпорядкований і підзвітний дитячому дошкільному об’єднанню.

11.2.Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти та науки України.

11.3. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог здійснюється згідно з чинним законодавством.

11.4. Створення, реорганізація чи ліквідація дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

11.5. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом встановлюється засновником дошкільного закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 591

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.