ЗАТВЕРДЖЕНО :

Установчими зборами громадської

організації «Радою дитячого садка

«Веселі зайчата»

«04» квітня 2016 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Рада дитячого садка «Веселі зайчата» (надалі – «Організація») є добровільним органсамоврядування,який формується з представників Марганецької міської ради,батьків та працівниківдошкільного закладу,з метоюзалучення громадськості довирішенняпроблемзакладу, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу №5 і здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України та Закону України «Про громадські об’єднання», інших діючих нормативно-правових актів України.

1.2. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», Законами України «Про дошкільну освіту», «Про добродійність і благодійні суспільства», Статутом ДНЗ, Положенням продошкільний навчальний заклад, цим Положенням. іншим чинним законодавством та цим Статутом.

1.3. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.4. Організація є некомерційною неприбутковою організацією та не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності.

1.5.Організація утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.6. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку, зразки якої затверджуються Радою організації.

1.7. Організація створюється на невизначений термін, має місцевий статус та поширює свою діяльність на території м. Марганця.

1.8. В результаті ліквідації, поділу, приєднання або перетворення Організації передбачено передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до бюджету у разі припинення юридичної особи.

1.9. Повне найменування Організації українською мовою: Громадська Організація «Рада дитячого садка «Веселі зайчата»

1.10. Скорочене найменування Організації українською мовою: ГО «Рада дитсадка «Веселі зайчата».

1.11. Місцезнаходження (юридична адреса) Організації: вул.Щаслива

№ 12, м. Марганець, Дніпропетровська область, Україна, 53406.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Головною метою організації є:

- забезпечення доступностідошкільноїосвітидлявсіхгромадян, задоволення освітніх потреб дошкільника, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання дитини дошкільного віку;

-співпраця зорганамивиконавчоївлади,організаціями, підприємствами, установами,навчальнимизакладами,окремими громадянами, спрямована наполіпшення умов навчання і виховання вихованців у КДНЗКТ;

- сприяння зміцненнюнавчально-виробничої,наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної,корекційно - розвивальної талікувально-оздоровчоїбазиКДНЗКТ;

- сприяння організаціїтапроведенню заходів,спрямованих наохорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

-організація дозвілля(конкурси,вечори,спортивні змагання тощо)таоздоровленнявихованців,педагогічних працівників;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників, вихованців;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинамивихованців та КДНЗКТ;

- сприяння соціально - правовомузахистуучасників навчально-виховного процессу;

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об‘єднання зусиль педагогічного колективу, батьків, громадськості щодо розвитку дошкільного закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;

- розширення колегіальних форм управління закладом;

-підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально- виховного процесу;

- зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування комунального дошкільного навчального закладу комбіновано типу № 5 «Веселі зайчата» поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- здійснення діяльності на користь комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 5 «Веселі зайчата», а саме, провадження діяльності направленої на:

- придбання новітнього обладнання та ведення господарської діяльності комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 5 «Веселі зайчата»,

- сприяння створенню сприятливих учбових умов для в організації життєдіяльності вихованців.

Предметом діяльності Організації є створення умов та об’єднання зусиль зацікавлених юридичних та фізичних осіб для співпраці по наданню матеріальної, фінансової, медичної, оздоровчої допомоги, які сприяють розвитку комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 5 «Веселі зайчата»

2.2. Основними завданнями організації є:

- пропагування серед громадськості етичних родинних цінностей;

- сприяння розвитку дошкільної освіти, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та туризму, організації спортивних секцій, творчих студій та гуртків;

- пропагування серед громадськості гуманістичних ідей сучасної родинної та громадської освіти на засадах гуманізму та демократизму;

- сприяння створенню сучасних умов організації навчально-виховного процесу в закладі ;

- розповсюдження передового педагогічного та родинного досвіду розвитку дитини;

- сприяння розробці методичної літератури, виданню посібників та збірників педагогічного характеру;

- сприяння пропагуванню культури та мистецтва у традиціях національного родинного виховання шляхом участі в організації виставок, фестивалів, різноманітних конкурсів з метою виконання статутної мети;

- сприяння організації різних форм проведення дозвілля та відпочинку дітей, гуртків, літніх таборів, тощо;

- сприяння організації та проведенню акцій, заходів, програм, компаній, презентацій, батьківських вечорів, виставок, зустрічей, конференцій, зборів, конкурсів, та інших недержавних масових громадських заходів освітнього, культурно-просвітницького, спортивного та іншого характеру;

- пропаганда і розповсюдження досвіду родинного виховання, співпраці сім’ї та дошкільного закладу;

- участь у проектах освітньо-виховного та дослідницького спрямування

- сприяння організації здорового, корисного і якісного харчування вихованців;

- сприяння формуванню громадської думки щодо проблем дітей –дошкільників шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та іншими засобами, що не суперечать чинному законодавству України;

- здійснення співробітництва з державними установами і громадськими об’єднаннями, підприємствами та приватними особами як на території України, так і за її межами питань, що відносяться до статутних завдань Організації;

- залучення, крім державних коштів, інших джерел фінансування під реалізацію програм розвитку дошкільної освіти;

- участь у реалізації програм, розроблених державними та недержавними установами, в тому числі державними соціальними службами для молоді;

- представлення її захист законних інтересів своїх членів у державних органах;

- сприяння наданню всіх видів підтримки та допомоги (в т.ч. нецільової фінансової) дошкільному закладу, вихованцям та працівникам, які опинилися в складних життєвих умовах або досягли високих показників;

- сприяння забезпеченню членів Організації необхідними видами інформаційних, консультативних послуг тощо;

- координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Організації;

- розповсюдження інформації про діяльність Організації, пропаганда своїх ідей і цілей.

2.3. Діяльність Організації може проводитися в напрямках, не заборонених чинним законодавством, які відповідають меті та завданням, визначеним цим Статутом. Зокрема, Організація:

- подає до державних і регуляторних органів пропозиції щодо необхідності підготовки або перегляду проектів регуляторних актів, пов’язаних з громадською діяльністю.

- подає зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, бере участь у відкритих обговореннях питань, пов’язаних з громадською діяльністю

- звертається до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань Організації.

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Для здійснення цілей і завдань, визначених у Статуті, Організація користується всіма правами, наданими законами України, у тому числі укладати договори з юридичними і фізичними особами, щодо ведення бухгалтерського обліку, надання консультаційних послуг, послуг з юридичного обслуговування Організації тощо.

3.2. Організація може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами та іншими об’єднаннями громадян.

3.3. З метою здійснення своєї діяльності Організація має право:

3.3.1. Самостійно вирішувати питання про використання пожертвувань, що надаються дошкільному закладу;

3.3.2. Об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

3.3.3. Обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн ;

3.3.4 Залучати добровільні внески та пожертвування українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій у вигляді грошових надходжень, як в національній, так і в іноземній валютах, майна та інших матеріальних цінностей для здійснення статутної діяльності;

3.3.5. Відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;

3.3.6. Засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю;

3.3.7. Мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України «про громадські об’єднання» для реєстрації символіки об’єднань громадян;

3.3.8. Популяризувати своє ім’я (назву), символіку;.

3.3.9. Мати інші права згідно із законодавством України

3.3.10. Вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника КДНЗКТ, загальних зборів (конференції)пропозиції щодо зміцнення

матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно- спортивної, корекційно-розвивальної та лікувально-оздоровчої бази КДНЗКТ;

3.3.11.Сприяти залученню додаткових джерел фінансування КДНЗКТ;

3.3.12 Вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально- методичної бази КДНЗКТ;

3.3.13. Брати участь у розгляді зверненьгромадянзпитань, що стосуються роботи КДНЗКТ,з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Організація має індивідуальне членство та діє на засадах добровільності і рівноправності її членів. Членом Організації можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

4.2. Індивідуальним членом Організації може бути будь-яка дієздатна особа віком від 18 років, яка має безпосереднє відношення до діяльності дошкільного закладу.

4.3. Для вступу в члени Організації особа подає заяву на ім’я Голови Ради Організації. Заява про вступ до членів Організації розглядається на засіданні Ради Організації. Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Статуту Організації.

4.4. Для виходу з членів Організації член Організації подає заявку на ім’я Голови Ради Організації. Член Організації може в будь-який час вийти з неї за власним бажанням.

4.5. Члени Організації, які порушують вимоги Статуту, рішення Зборів, Ради Організації, можуть бути виключені з членів Організації за рішенням Ради Організації, без подання в такому разі заяви від члена Організації.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Члени Організації мають право:

- брати участь у всіх заходах Організації;

- обирати та бути обраним до керівних і контрольних органів Організації;

- брати участь у роботі органів Організації в порядку, визначеному цим

Статутом;

- висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності

Організації;

- отримувати інформацію щодо поточної діяльності Організації;

- звертатись до Організації за допомогою для захисту своїх інтересів;

- надавати Організації матеріальну та фінансову допомогу;

- припиняти членство в Організації.

5.2. Члени Організації зобов’язані :

- сприяти досягненню мети та завдань Організації;

- виконувати вимоги Статуту Організації;

- надавати допомогу Організації в її діяльності.

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ КЕРІВНІ ОРГАНИ

6.1. ЗБОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ:

6.1.1 Вищим керівним органом Організації є Збори Організації.

6.1.2. До виключної компетенції Зборів Організації відноситься:

- визначення організаційної структури Організації;

- прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;

- обрання та відкликання Голови Ради Організації, членів Ради Організації

- затвердження символіки та інших реквізитів Організації;

- реалізація права власності в порядку, передбаченому законодавством України;

- заслуховування звітів Голови Ради Організації, Ради Організації;

-прийняття рішення щодо припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності Організації.

6.1.3. Кожен член Організації має один голос на Зборах.

6.1.4. Збори збираються за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

Усі рішення Зборів ухвалюються відкритим голосуванням більшістю голосів учасників Зборів.

6.1.5. Загальні збори очолює Голова Зборів, який обирається учасниками Зборів.

6.1.6. Скликання Зборів може ініціювати Голова Ради Організації, Рада Організації або більшість членів Організації. Про проведення Зборів Голова Ради Організації заздалегідь повідомляє всіх членів Організації. Рішення Зборів оформлюється протоколом, який підписується Головою Зборів.

6.1.7. Збори можуть бути скликані також позачергово, за ініціативою та рішенням Ради Організації.

6.1.8. Повноваження Загальних зборів, які не віднесені законодавством України до їх виключної компетенції, можуть бути делеговані Голові Ради.

6.2. РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ:

6.2.1. У період між зборами постійно діючим керівним органом є Рада Організації. Рада вирішує все питання поточної діяльності Організації.

6.2.2. Кількісний і персональний склад Ради визначається Зборами, обов’язковою умовою ради є представництво від всіх вікових груп закладу. До складу входить Голова та Заступник голови Ради. Рада обирається Зборами Організації строком на п’ять років.

6.2.3. Засідання Ради проводиться за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Усі рішення на засіданнях Ради ухвалюється простою більшістю голосів. Засідання Ради протоколюється за необхідністю. Протокол засідання Ради підписує Голова Ради Організації.

6.2.4. До компетенції Ради Організації відноситься:

- рішення про прийом та вибуття з членів Організації;

- розподіл коштів та внесків, які надходять на потреби Організації в межах рішень, які приймаються Зборами Організації;

- вирішення поточних питань Організації, виконання та фінансування програм Організації;

- прийняття рішень щодо взаємовідносин з іншими громадськими організаціями, державними органами виконавчої влади;

- розробка довгострокових та короткострокових програм діяльності Організації;

- визначення грошових сум для надання матеріальної допомоги;

- планування загальних організаційних заходів Організацій;

- розгляд проектів, різних звітів, балансу та внесення їх на затвердження Зборів;

- прийняття рішень про надання матеріальної допомоги членам організації та про моральне і матеріальне заохочення найбільш активних членів організації за рахунок власних коштів;

- розглядає скарги на дії членів організації;

- розпоряджається коштами та майном організації у відповідності з рішеннями Загальних зборів, з обов’язковим звітом на Загальних зборах;

- у встановленому законодавством порядку співпрацює з державними органами і установами, громадськими організаціями, засобами масової інформації.

6.2.5. Члени Ради Організації не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі.

6.2.6. Раду очолює Голова Ради Організацій, який обирається Зборами Організації строком на 3 роки. Голова Ради виконує організаційне та адміністративне керівництво Організацією.

6.2.7. Голова Ради має право підписувати від імені Організації Статут, реєстраційні картки, заяви, форми та довіреності.

6.2.8. Голова ради має право представляти Організацію у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями.

6.2.9. Голова ради здійснює загальне керівництво та контроль за поточною діяльністю Організації.

6.2.10. Голова Ради Організації виконує рішення Ради Організації та Зборів.

6.2.11. Голова Ради, а у разі його відсутності, Заступник Голови Ради:

- очолює Раду, здійснює поточне керівництво організації та без довіреності представляє організацію у відносинах з будь-якими державними та недержавними органами, установами, організаціями, міжнародними організаціями, громадянами з усіх питань діяльності організації;

- визначає дату і місце проведення засідань Ради, формує порядок денний;

- організовує роботу Ради і головує на його засіданнях, організовує протоколювання засідань Ради;

- відкриває та закриває рахунки банківських та інших фінансово-кредитних установах;

- є розпорядником коштів організації;

- затверджує зразки печатки і штампів та фірмових бланків організацій;

- підписує будь - які правочинні угоди(договори), що укладаються від імені організації, в тому числі зовнішньо - економічні, підписує фінансові, бухгалтерські та платіжні документи без окремого доручення;

- здійснює інші функції відповідно до цього Статуту.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВІТНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація звітує перед її членами не рідше разу на рік, перед батьківською громадою не рідше одного разу на рік.

7.2. Звітує про свою діяльність в засобах масової Інформації.

8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для здійснення його статутної діяльності.

8.2. Майно та кошти Організації формуються:

8.2.1. За рахунок коштів або майна, які надходять у вигляді добровільних внесків і пожертв від фізичних та юридичних осіб.

8.2.2. За рахунок благодійних внесків та пожертвувань фізичних та юридичних осіб, цільових внесків під конкретні програми Організації, на здійснення статутних завдань та досягнення цілей Організації.

8.2.3. За рахунок дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого фондів або у межах благодійної, в тому числі – гуманітарної та технічної допомоги, що надається Організації відповідно до міжнародних договорів.

8.2.4. За рахунок пасивних доходів

8.2.5. За рахунок коштів та надходжень, не заборонених чинним законодавством

8.2.6. За рахунок надходжень від комерційної та господарської діяльності створених Організацією підприємств , установ та організацій.

8.3. Майно та кошти Організації витрачаються на проведення її статутної діяльності, яка не суперечить вимогам законодавства.

8.4. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім своїм майном та коштами, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення. Члени Організації не відповідають за зобов’язаннями Організації, а Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

8.5. Організація не несе відповідальність за зобов’язаннями держави, так само як держава не несе відповідальності за зобовади ‘язаннями Організації.

8.6. Організація має рахунки (в т.ч. валютні) у відповідних установах банків.

8.7. Для забезпечення статутної діяльності Організація може мати у власності і орендувати будинки, споруди, обладнання, технічні засоби тощо.

8.8. Кошти, отримані доходи ( прибутки) або їх частини та інше майно Організації не можуть перерозподілятися між її членами, працівниками, а використовуються для виконання статутних завдань, у випадках, передбачених законодавчими актами, вони за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

8.9. Організація має право здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством.

8.10. Організація веде облік та здійснює звітність, що встановлені для неприбуткових організацій, згідно з діючим законодавством та відповідно до Статуту Організації.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ ДО ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Скарги до громадської організації «Рада дитячого садка «Веселі зайчата» приймаються в письмовому вигляді, реєструються і розглядаються протягом місяця.

9.2. Відповідь на скаргу видається в письмовому вигляді за підписом голови громадської організації «Рада дитячого садка «Веселі зайчата», або його заступника.

9.3. В разі бездіяльності керівного органу, громадська організація має право зібрати «Раду дитячого садка «Веселі зайчата».

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТНИХ ДОКУМЕНТІВ.

10.1. Єдиним статутним документом Організації є її Статут.

10.2. Зміни та доповнення до Статуту ухвалюються Зборами

10.3. Зміни та доповнення до статуту Організації підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому законодавством порядку.

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЇЇ ЛІКВІДАЦІЄЮ

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації

11.2. Реорганізація або ліквідація Організації здійснюється за рішенням Зборів або суду у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством.

11.3. При реорганізації майно Організації переходить до її правонаступника.

11.4. Рішення про ліквідацію Організації приймаються більшістю голосів, але не менш ніж ¾ голосів Зборів, якщо інше не встановлено законом.

11.5. Ліквідація Організації проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Зборами, а у разі припинення діяльності Організації за рішенням суду-ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду у встановленому законодавством порядку.

11.6. З дня утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Організації. Ліквідаційна комісія оцінює вартість майна, що належить Організації, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Зборам, або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

11.7. Майно і кошти Організації після розрахунків з державою, іншими юридичними і фізичними особами не можуть розподілені між засновниками та/або членами Організації. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

11.8. Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в судовому порядку.

ЗАСНОВНИКИ:

Ґава Т.С. ______________________

Бурлака О.А. ______________________

Кiлькiсть переглядiв: 1343

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.