Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 5

« Веселі зайчата» в особі завідувача, який діє на підставі Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" та Статуту дошкільного навчального закладу, з одного боку, та батьків або осіб, які їх замінюють, _________________________________ з другого боку, уклали Договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Предметом цього Договору є загальна діяльність щодо організації виховання та утримання дитини у дошкільному навчальному закладі.

1.2. Спільна діяльність здійснюється Сторонами відповідно до цього Договору.

1.3. Режим роботи дошкільного навчального закладу згідно зі Статутом 10,5 годин, з 7.00 до 17.30 чергова група 12 годин перебування дітей, 5 днів на тиждень, з 6.00 до 18.00, вихідні - субота та неділя.

1.4. Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" послуги щодо виховання дітей у дошкільному навчальному закладі надаються безкоштовно.

2. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 5 зобов'язується:

2.1. Відповідно до Базового компонента дошкільної освіти забезпечувати

· збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дитини

· виховання у дитини любові до України, шанобливе ставлення до сім'ї, повагу до народних традицій та звичаїв, державної мови, а також національних цінностей інших народів, свідоме ставлення до себе, оточуючих та навколишнього середовища;

· формувати особистість дитини, сприяти розвиткові її творчих здібностей, здобуттю соціального досвіду;

· виконання вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі " та підготовку дитини до подальшого навчання;

· надавати консультативну допомогу сім'ї з питань виховання та розвитку дитини.

2.2. Забезпечити дитину якісним триразовим харчуванням.

2.3. Забезпечувати комфортні та нешкідливі умови перебування дитини у дошкільному навчальному закладі.

2.4. Забезпечувати, у разі потреби, роботу чергової групи.

2.5. Своєчасно надавати батькам або особам, які їх замінюють, нарахування для здійснення оплати за перебування (щомісяця до 10 числа).

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язуються:

2.6. Сприяти отриманню дитиною освітніх послуг, які надає дошкіль­ний навчальний заклад.

2.7. Виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, збереження навколишнього середовища.

2.8. Постійно дбати про збереження та зміцнення фізичного і пси­хічного здоров'я дитини, створювати належні умови для розвитку її при­родних здібностей.

2.9. Поважати гідність дитини.

2.10. Виховувати у дитини любов до праці, поважне ставлення до ото­чуючих.

2.11. Дотримуватись правил гігієни та санітарії.

2.12. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку та Статуту дошкільного навчального закладу.

2.13. Відповідно до чинного законодавства України своєчасно здійснювати оплату за перебування дитини у дошкільному навчальному закладі (щомісяця до 20 числа).

2.14. Брати участь у громадському житті дошкільного навчального накладу, відвідувати групові та загальні батьківські збори.

2.15. Виконувати рішення батьківських зборів та батьківського комітету.

2.16. Брати участь у святкових культурно-масових заходах групи та дошкільного навчального закладу.

2.17. Надавати допомогу дошкільному навчальному закладові у вирішенні питання створення належних умов для перебування та виховання дітей, зміцненні матеріально-технічної бази; забезпеченні виконання санітарно-гігієнічних вимог.

2.18. Сприяти придбанню дидактичного матеріалу для здійснення виховної роботи, необхідних канцелярських товарів, мийних засобів,матеріалів, необхідних для здійснення ремонтних робіт, щомісяця перераховувати кошти у розмірі, встановленому загальними і груповими зборами батьків та батьківським комітетом.

2.19. Брати участь у благоустрої дошкільного навчального закладу та проведенні ремонтних робіт.

2.20. Своєчасно приводити дитину в дошкільний навчальний заклад, не запізнюватися, не порушувати режим дошкільного навчального закладу, не пропускати заклад без поважних причин.

2.21. У разі захворювання дитини негайно повідомляти адміністрацію дошкільного навчального закладу про причини відсутності та стан здоров'я дитини.

2.22. Після хвороби чи інших причин відсутності надавати довідку лікаря про стан здоров'я та епідеміологічне оточення.

2.23. Не приводити хвору дитину у дошкільний навчальний заклад, у разі виникнення ускладнень або інших відхилень у стані дитини негайно повідомляти вихователя групи.

2.24. У разі алергійних реакцій або хронічних захворювань дитини повідомляти медичний персонал та педагогів у групі.

2.25. Під час ранкового прийому передавати дитину лише вихователеві групи персонально. Не дозволяється самостійно відпускати дитину до дошкільного навчального закладу.

2.26. Забирати дитину вчасно із дошкільного навчального закладу.

2.27. Неповнолітнім дітям та стороннім особам, яких не зазначено батьками у письмовій заяві, діти із дошкільного навчального закладу не віддаються.

2.28. Батькам та іншим особам напідпитку приходити за дітьми забороняється.

2.29. Своєчасно надавати, передбачені переліком, документи на отри­мання пільг за перебування дитини у дошкільному навчальному закладі, у порядку встановленому чинним законодавством.

2.3. Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 5 має право:

2.3.1. Відрахувати дитину із дошкільного навчального закладу:

· на підставі документу лікувальної установи про протипоказання щодо відвідування дошкільного навчального закладу;

· за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі власної заяви;

· у разі невідвідування дошкільного навчального закладу понад один місяць без поважних причин та попереднього узгодження;

· у разі порушення терміну розрахунку за перебування дитини у дошкільному навчальному закладі.

2.4. Батьки мають право:

· на отримання якісних послуг;

· звертатися до адміністрації у разі виникнення питань щодо надан­ня освітніх послуг, умов утримання, оплати за перебування дітей у дошкільному навчальному закладі;

· бути обраним в органи громадського самоврядування у дошкільному навчальному закладі;

· вносити пропозиції щодо поліпшення умов утримання та якості надання освітніх послуг;

· на збереження місця у дошкільному навчальному закладі у разі тимчасової відсутності тимчасової відсутності по хворобі або відпустки батьків;

· на отримання компетентної консультації фахівців з питань розвитку та виховання дитини;

· бути присутніми та брати участь у навчально-виховному процесі у групі (за бажанням

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Плата за харчування дитини вноситься на рахунок дошкільного навчального закладу відповідно до документа про оплату не пізніше 20-го числа поточного місяця.

3.2. Благодійні та цільові внески вносяться на рахунок дошкільного навчального закладу в порядку, встановленому батьківським комітетом дошкільного навчального закладу.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання усіх зобов'язань, передбачених цим Договором згідно з чинним законодавством.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами з цього Договору, або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У разі, коли Сторони не дійдуть згоди, справа підлягає передачі до суду.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє весь термін перебування дитини у дошкільному навчальному закладі.

6.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, пе­редбачених цим Договором однією із Сторін, друга має право розірвати угоду. У цьому разі Сторони зобов'язані попередити одне одного письмово за два тижні до розірвання Договору.

6.3. Договір може буди розірваним за згодою Сторін після повного розрахунку за перебування дитини у дошкільному навчальному закладі.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Договір складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну чинність. Один примірник зберігається у дошкільному навчальному закладі, другий - у батьків.

7.2. Усі зміни і доповнення до цього Договору дійсні лише у разі, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані обома Сторонами.

7.3. Усі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства.

Дошкільний навчальний заклад № 5
Адреса: м. Марганець Батьки дитини:
Вул.. Баумана.12
Завідувач: Бурлака О.А.
Кiлькiсть переглядiв: 1589

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.